กิจกรรม

ชลประทานเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ แม่โจ้๘๐ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

รายละเอียด

นายอดุลย์ ฉายอรุณ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักชลประทานที่ ๑ กรมชลประทานร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงาน “แม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา การใช้ประโยชน์จากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในงานชลประทาน ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นอย่างดี โดยเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมกล่าวขอบคุณกรมชลประทานที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้

      

      

   

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft