กิจกรรม

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3 (สัญจรครั้งที่ 1) ่ของสำนักชลประทานที่ 1 ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

รายละเอียด

โครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยนายนพดล น้อยไพโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกลุ ห้วหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 3 (สัญจรครั้งที่ 1) ่ของสำนักชลประทานที่ 1 ณ ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.

      

      

 

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft