กิจกรรม

“ชป ร่วมประชุม (Video Conference) เรื่องการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 “

รายละเอียด

“ชป ร่วมประชุม (Video Conference) เรื่องการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 “

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 9.30 – 10.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินงานกําจัดวัชพืชในทางน้ําชลประทาน เเละแผนการดําเนินงานกําจัดผักตบชวาและวัชพชื ตามข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)โดยมี ผส.ชป.1-17, ผส.คก. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

   
© StoneSoft