กิจกรรม

การจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

 นายอำเภอแม่แตง  นางสุภาพรรณ บุญถนอม กล่าวเปิดงาน

เกษตรอำเภอแม่แตง นางประทุม ชัยเลิศ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 

 

นายอำเภอแม่แตง  นางสุภาพรรณ บุญถนอม ลั่นฆ้องเพื่อเปิดพิธี

 

 นายอำเภอแม่แตง  นางสุภาพรรณ บุญถนอม มอบพันธุ์ปลาให้กับตัวแทนเกษตรกร

  

 

นายอำเภอแม่แตง  นางสุภาพรรณ บุญถนอม พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม

 

การให้บริการของของเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่

 

 

   
© StoneSoft