กิจกรรม

แถลงข่าวสถานการณ์น้ำและการเตรียมการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2557 จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์น้ำและการเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

      

   

   
© StoneSoft