กิจกรรม

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๐

รายละเอียด

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

                  ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการให้หน่วยงานภาครัฐออกให้บริการประชาชน
ในพื้นที่  พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขโดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี

                     เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำเภอเวียงแหง กล่าวรายงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ หน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนอำเภอเวียงแหง โดยกล่าวถึงการให้บริการจากหน่วยงานราชการที่มาให้บริการถึงที่ การให้ความรู้ต่างๆ  และ การเยี่ยมเยียนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แนะนำถึงการติดต่อกับหน่วยงานหากรับบริการไม่แล้วเสร็จ สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานโดยตรงได้อีกด้วย

                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้ทำพิธีเปิดกรวย ลั่นฆ้อง พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ จากนั้นได้มอบพันธุ์ปลา มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน ๒๕๐ ชุด /มอบผ้าห่ม ๑๐๐ ชุด จากนั้นประธานพิธีได้ออกเยี่ยมในแต่ละจุดให้บริการเพื่อเข้าถึงประชาชน

 

นายมนัส  ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

 

นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลั่นฆ้องเปิดพิธี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำกล่าวคำปฏิญาณ

 

การให้บริการของโครงการชลประทานเชียงใหม่

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่

   
© StoneSoft