กิจกรรม

ชป.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียด
“ชป.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เเละนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนงาน MTEF ปี 2562-2570 เเละการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเเผนที่วางไว้เเละมีประสิทธิภาพเเละเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานชลประทานที่ 1
 
 
 
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft