ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ

รายละเอียด
                   
 ที่ตั้ง  โครงการ  หมู่บ้าน ห้วยเดื่อ ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด  เชียงใหม่
 พิกัด

 47QMB 525426-2184733 ระวาง 4848 IV 

 หรือ E = 99° 14′ 33″, N = 19° 45′ 29″ 

 หรือ X = 525426 ม. , Y = 2184733 ม.

         
รายละเอียดโครงการ
พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน  26.30 ตร.กม. 
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  0.65  คร.กม.
ระดับสันเขื่อน  +595.50  ม.(รทก.)
ระดับน้ำสูงสุด  +593.64  ม.(รทก.)
ระดับน้ำเก็บกัก  +592.00  ม.(รทก.)
ระดับน้ำต่ำสุด  +579.50  ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด  4.938  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก  4.276  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด  0.283  ล้าน ลบ.ม.
ความยาวตามแนวสันเขื่อน  180.00  ม.
ความกว้างสันเขื่อน  6.00  ม.
ความกว้างฐานเขื่อน  126.00  ม.
ความสูงตัวเขื่อน  20.00  ม.
ลาดด้านหน้าเขื่อน  1:3.0  ม.
ลาดด้านท้ายเขื่อน  1:2.5  ม.
  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้น แบบรางเทไม่มีบานระบาย (Ungated
    ogee type) รูปครึ่งวงกลมยาว 22.0 ม. ผ่านรางเทกว้าง
    8.0-12.0 ม. ยาว 8.0-12.0 ม. อัตราการระบายน้ำ
    ในรอบ 100 ปี 69.78 ลบ.ม./วินาที
2. อาคารส่งน้ำ กล่องสี่เหลี่ยมติดตระแกรง เส้นผ่าศูนย์กลาง
    ท่อผันน้ำ 1.0 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ 0.5 ม.
    ระบายน้ำได้ 1.0 ลบ.ม./วินาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft