ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

ผส.ชป.1 ไปราชการ สชป.9

รายละเอียด

รับที่ E 3380/53 ลว. 20 ก.ย. 53 เรื่อง ผส.ชป.1ไปราชการที่ สชป.9 จ.ชลบุรี และโครงการชลประทานจันทบุรี เพื่อดูงานและติดต่อราชการต่างๆ โดยจะออกเดินทางในวันที่ 20 ก.ย. 53 เวลา 06.30 น. และเดินทางกลับในเวลาดียวกัน โดยอนุมัติให้นายวิทยา     สวนแก้วมณี ตำแหน่ง ผบร.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.1

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft