ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

ผส.ชป.1 ไปราชการ สชป.9

รายละเอียด

รับที่ E 3380/53 ลว. 20 ก.ย. 53 เรื่อง ผส.ชป.1ไปราชการที่ สชป.9 จ.ชลบุรี และโครงการชลประทานจันทบุรี เพื่อดูงานและติดต่อราชการต่างๆ โดยจะออกเดินทางในวันที่ 20 ก.ย. 53 เวลา 06.30 น. และเดินทางกลับในเวลาดียวกัน โดยอนุมัติให้นายวิทยา     สวนแก้วมณี ตำแหน่ง ผบร.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.1

   
© StoneSoft