แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 27 กันยายน 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 825

รับที่ E 3445 ลว. 24 ก.ย. 53 เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง
ด้วยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมธรณีวทิยา มีตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ(ตำแหน่งเลขที่ 6946) ฝ่ายบริหารทั่วไป ว่างอยู่ หากมัผู้ประสงค์ที่จะย้ายขอให้แจ้งความจำนงได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาอาคารฝ่ายชั้น 2 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553