ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง

รายละเอียด

รับที่ E 3445 ลว. 24 ก.ย. 53 เรื่อง แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง
ด้วยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมธรณีวทิยา มีตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ(ตำแหน่งเลขที่ 6946) ฝ่ายบริหารทั่วไป ว่างอยู่ หากมัผู้ประสงค์ที่จะย้ายขอให้แจ้งความจำนงได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาอาคารฝ่ายชั้น 2 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft