ขอรับบริจาคหนังสือ

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 04 ตุลาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1237

รับที่ E  3500 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่องขอรับบริจาคหนังสือ
คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สชป.1ได้จัดทำห้องสมุดแห่งการเรียนรุ้ เพื่อเผยแพร่ควมรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคคลากรของ สชป.1 ในอันที่จะส่งเสริมให้การจัดการความรู้ของ สชป.1 ประสบความสำเร็จนั้น เนื่องจากห้องสมุดยังมีปริมาณหน้งสือจำนวนน้อย ในการนี้คณะทำงานจึงใคร่ขอรับบริจาคหนังสือที่จะเป็นประโยขน์ต่อบุคคลากรในด้านต่างๆ  โดยขอประสามนงานได้ที่ น.ส. ลินจง คงตั้งมั้น โทร 053-246402