ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

ขอรับบริจาคหนังสือ

รายละเอียด

รับที่ E  3500 ลว. 30 ก.ย. 53 เรื่องขอรับบริจาคหนังสือ
คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ สชป.1ได้จัดทำห้องสมุดแห่งการเรียนรุ้ เพื่อเผยแพร่ควมรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคคลากรของ สชป.1 ในอันที่จะส่งเสริมให้การจัดการความรู้ของ สชป.1 ประสบความสำเร็จนั้น เนื่องจากห้องสมุดยังมีปริมาณหน้งสือจำนวนน้อย ในการนี้คณะทำงานจึงใคร่ขอรับบริจาคหนังสือที่จะเป็นประโยขน์ต่อบุคคลากรในด้านต่างๆ  โดยขอประสามนงานได้ที่ น.ส. ลินจง คงตั้งมั้น โทร 053-246402

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft