ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

แจ้งเตือนผู้เลียงปลาในกระชัง

รายละเอียด

สชป 1.06/159 วันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่องแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาในกระชัง
ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในช่วงเดือนกันยายน 2554 ส่งผลให้อาคารชลประทานได้รับความเสียหายหลายแห่ง รวมทั้งฝายวังปาน ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง และ ฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ส่งผลกระทบต่อระดับและปริมาณในลำน้ำปิงช่วงระหว่าง อ.สันป่าตอง ถึง อ.จอมทอง ไม่เป็นไปตามปกติ
โครงการชลประทานเชียงใหม่จึงได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เลี้ยงปลาในกระชังลำน้ำปิงผ่านไปยังประมงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อประชาสัมพันให้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงปลาในกระชังได้รับทราบ โดยหมั่นดูแลปลาในกระชังเป็นพิเศษและงดให้การส่งเสริมผู้เลี้ยงปลาในกระชังรายใหม่
                                                                             ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft