ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด

รับที่ e 528 ลว. 10 ก.พ. 53 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
คำสั่งกรมชลบประทานที่ ข 35/2552 ลว. 14 ม.ค. 52 จำนวน 1 รายนายจิตติ กนกวิจิตร  กลุ่มพิจารณาโครงการ ปฏิบัตหน้าที่ กลุ่มออกแบบส่วนวิศวกรรม สชป.1 อีกหน้าที่หนึ่ง

   

คำสั่งในหน่วยงาน

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

รับที่ E 3824/53 ลว. 4 ส.ค. 53 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 10/17/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งด้วยนายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2553 จึงไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ราชการได้ จึงให้นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ อีกตำแหน่งหนึ่ง

04-08-2553 Hits:1732 คำสั่ง gmb - avatar gmb

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิจัยและพัฒนากรมฯ

รับที่ E 2447 ลว. 5 กค.53 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 425/2553 เรื่องแต่งตั้วคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนากรมชลประทานลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553

05-07-2553 Hits:1568 คำสั่ง gmb - avatar gmb

คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

รับที่ E 3446/53 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งวที่ 1155/53,1156/53,1157/53 ลว 12 มิ.ย. 53 ในส่วนที่เกี่ยวข้องคำสั่งที่ 1156/53 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายวรากร ยกยิ่ง) กำกับดูแลส่วนราชการส่วนกลางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

05-07-2553 Hits:1759 คำสั่ง gmb - avatar gmb

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft