ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง

รายละเอียด
                              
ที่ตั้ง  โครงการ  หมู่ 11 หมู่บ้านแม่แหลง ตำบลแม่อาย จังหวัด  เชียงใหม่
 พิกัด

 47QNC 528021 - 2216006 ระวาง 4849 II

 หรือ E = 99° 16′ 4″, N = 20° 2′ 26″

 หรือ X = 528021 ม. , Y = 2216006 ม.

               
 
รายละเอียดโครงการ
พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน  11.15 ตร.กม. 
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ  0.70  คร.กม.
ระดับสันเขื่อน  +544.70  ม.(รทก.)
ระดับน้ำสูงสุด  +542.90  ม.(รทก.)
ระดับน้ำเก็บกัก  +541.80  ม.(รทก.)
ระดับน้ำต่ำสุด  +525.10  ม.(รทก.)
ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด  4.00  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก  3.641  ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด  0.127  ล้าน ลบ.ม.
ความยาวตามแนวสันเขื่อน  265.00  ม.
ความกว้างสันเขื่อน  6.00  ม.
ความกว้างฐานเขื่อน  160.00  ม.
ความสูงตัวเขื่อน  29.70  ม.
ลาดด้านหน้าเขื่อน  1:3.0  ม.
ลาดด้านท้ายเขื่อน  1:2.5  ม.
 

อาคารประกอบ

1. อาคารระบายน้ำล้น แบบรางเทไม่มีบานระบาย (Ungated

    ogee type) รูปครึ่งวงกลมยาว 15.0 ม. ผ่านรางเทกว้าง

    4.5-6.0 ม. ยาว 93.0 ม. อัตราการระบายน้ำในรอบ 100 ปี

    26.85 ลบ.ม./วินาที

2. อาคารส่งน้ำ กล่องสี่เหลี่ยมติดตระแกรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

    ท่อผันน้ำ 1.0 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ 0.4 ม.ปริมาณ

    ความต้องการน้ำชลประทานสูงสุด 1.2 ลบ.ม./วินาที


 


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft