“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560

รายละเอียด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ซึ่งมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการ อุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” รวมทั้ง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมพระบารมี และร่วมกันถวายราชสดุดีฯ

1

 

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

 

   
© StoneSoft