คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 05 กรกฎาคม 2553
เขียนโดย gmb
ฮิต: 1616

รับที่ E 3446/53 เรื่องคำสั่งแต่งตั้งผุ้รักษาราชการแทนและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 คำสั่ง ได้แก่ คำสั่งวที่ 1155/53,1156/53,1157/53 ลว 12 มิ.ย. 53 ในส่วนที่เกี่ยวข้องคำสั่งที่ 1156/53 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายวรากร ยกยิ่ง) กำกับดูแลส่วนราชการส่วนกลางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์