ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียด

หน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงใหม่

              โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการ และงานบัญชี การเงิน ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำ ระบายน้ำและบำรุงรักษา จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน ๔ ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา คือ

 ๑. งานบริหารทั่วไป

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และ พัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุขของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนการปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ฝ่ายวิศวกรรม

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและการควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการพิเศษอื่น ๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น สำรวจและออกแบบเพื่อการประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๓. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการควบคุม และการประเมินผลการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ ควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการปลูกพืช การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๔. ฝ่ายช่างกล

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๕. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ - ๘

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการที่รับผิดชอบ วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ๖. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนบริการในการควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชนเมืองเมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานรวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช เก็บสถิติข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งให้คำแนะนำวิธีการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft