การจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

รายละเอียด

การจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ริม (ศพก.)

หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่             

             

                             ตามหนังสือสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม ที่ ชม 0709/309 ลงวันที่ 18 มิถุนายน  2560 เรื่อง เชิญร่วมจัดนิทรรศการ วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อำเภอแม่ริม วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายการบริหารจัดการระบบการผลิตตามแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่ริม หมู่ที่ ๕ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณลานเอนกประสงค์ข้างคลองชลประทาน) โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรร่วมงานดังกล่าว จำนวน 250 ราย นั้น

                            นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการฯ และกิจกรรมการสาธิตภายในงาน

                             โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้เรื่องการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว พร้อมแจกเอกสารการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว


 

   
© StoneSoft