ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

ยุทธศาสตร์โครงการชลประทานเชียงใหม่

รายละเอียด

จุดมุ่งหมายโครงการชลประทานเชียงใหม่

 1. ก่อสร้างโครงการหลวง , โครงการพระราชดำริ , ซ่อมแซมและปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ
 2. จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ , จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
 4. จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง , การจัดหาและก่อหนี้ผูกพัน
 5. การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุน
 6. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

  เป้าประสงค์ของโครงการชลประทานเชียงใหม่

 1. มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
 2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 3. ความสูญเสียเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำลดลง
 4. มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทานที่เหมาะสม

 ประเด็นยุทธศาสาตร์ของโครงการชลประทานเชียงใหม่  

 1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (ฺBasin-based Approch)
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
 3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
 4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
 5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turn Around Intelligence Organization)

 

พันธกิจโครงการชลประทานเชียงใหม่

 1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
 2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
 3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

วิสัยทัศน์โครงการชลประทานเชียงใหม่

"กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าบริการ ภายในปี 2579"

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft