พื้นที่รับผิดชอบ

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 22 มกราคม 2557
เขียนโดย Admin
ฮิต: 3923

พื้นที่ความรับผิดชอบโครงการชลประทานเชียงใหม่

       โครงการชลประทานเชียงใหม่มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่งเสริมกิจกรรมการใช้น้ำของเกษตรกรในโครงการชลประทานขนาดเล็กที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำ    โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ตลอดจนงานโครงการพิเศษ  เช่น งานจัดหาน้ำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง,โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 24 อำเภอ

 โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น 8 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา   ดังนี้

 

1  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1    อ.เมือง , สารภี , หางดง และ อ.สะเมิง 4 อำเภอ
2  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2     อ.สันกำแพง , แม่ออน , ดอยสะเก็ด  และ อ.สันทราย 4 อำเภอ
3  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3     อ.แม่ริม , แม่แตง และ อ.พร้าว 3 อำเภอ
4  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4   อ.ไชยปราการ , ฝาง และ อ.แม่อาย 3 อำเภอ
5  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5   อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง 2 อำเภอ
6  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6   อ.แม่แจ่ม , แม่วาง , กัลยาณิวัฒนา และ อ.สันป่าตอง 4 อำเภอ
7  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7   อ.ดอยหล่อ , จอมทอง และ อ.ฮอด 3 อำเภอ
8  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8   อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย  2 อำเภอ

    รวมจำนวนพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 20,107.057 ตารางกิโลเมตร