ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

การจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด

                             ตามหนังสือสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว ที่ ชม 1009/ว228 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ศูนย์หลักของอำเภอ) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อบริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 200 คน  นั้น

                             นายณรงค์พัญช์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอพร้าว เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน พบปะเกษตรกร เยี่ยมชมนิทรรศการฯ และกิจกรรมการสาธิตภายในงานโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาโดยการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

                             1.   การให้ความรู้เรื่องการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

                             2.   การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

                             3.   การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

                             4.   การแนะนำการขอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ, ฝาย, อาคารส่งน้ำ และอาคารประเภทต่างๆ

                             5.   การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

                             6.   แจกเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ำ การทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวและวางแผนการใช้น้ำต่างๆ

 

 

   
© StoneSoft