ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 12 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 411

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นายอัธยา อรรณพเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่คูเมือง คลองแม่ข่า ปตร.ระบายน้ำปิงบ้านป่าแดด ฝายแม่ปิง ฝายท่ามะโก๋และฝายสบร้อง เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ต่อไป เพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านและเกษตรกร ไม่มีวันหยุด เราก็เช่นกัน... ประชุม วางแผน ปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์ และประเมินผล