โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 11 พฤษภาคม 2560
เขียนโดย ผู้ดูแล
ฮิต: 338

                   ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีโครงการ“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการให้หน่วยงานภาครัฐออกให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขโดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี

                   เวลา 09.30 น. นายอำเภอแม่แตง กล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ หน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนอำเภอแม่แตง โดยกล่าวถึงการให้บริการจากหน่วยงานราชการที่มาให้บริการถึงที่ การให้ความรู้ต่างๆ  และ การเยี่ยมเยียนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แนะนำถึงการติดต่อกับหน่วยงานหากรับบริการไม่แล้วเสร็จ สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานโดยตรงได้อีกด้วย              

                   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี ได้ทำพิธีเปิดกรวย ลั่นฆ้อง พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด /มอบผ้าห่ม 100 ชุด จากนั้นประธานพิธีได้ออกเยี่ยมในแต่ละจุดให้บริการเพื่อเข้าถึงประชาชน

 

                                                โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ให้คำปรึกษาโดยการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

                                                1.      การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว 

                                                2.      การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแหล่งน้ำ 

                                                3.      การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

                                                4.      การแนะนำการขอโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำ, ฝาย, อาคารส่งน้ำ และอาคารประเภทต่างๆ 

                                                5.      การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ 

                                                6.      แจกเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ำและวางแผนการใช้น้ำต่างๆ