ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

ระบบจัดซื้อ-จัดจ้าง

TOR ประกวดราคาทั้งหมด

Untitled Document

--- TOR ประกวดราคาซื้อ

Untitled Document

--- TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

Untitled Document

--- TOR ประกวดราคาจ้างทั่วไป

Untitled Document

--- TOR ประกวดราคาเช่า

Untitled Document

สอบราคาทั้งหมด

Untitled Document

--- สอบราคาซื้อ

Untitled Document

--- สอบราคาจ้างก่อสร้าง

Untitled Document

--- สอบราคาจ้างทั่วไป

Untitled Document

--- สอบราคาเช่า

Untitled Document

ประกวดราคาทั้งหมด

Untitled Document

e-auction ทั้งหมด

Untitled Document

--- e-auction ซื้อ

Untitled Document

--- e-auction จ้างก่อสร้าง

Untitled Document

--- e-auction จ้างทั่วไป

Untitled Document

--- e-auction เช่า

Untitled Document

ประกาศเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

Untitled Document

--- ประกาศยกเลิก

Untitled Document

--- ประกาศเปลี่ยนแปลง

Untitled Document

--- ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง

Untitled Document

--- ประกาศขายทอดตลาด

Untitled Document

e-bidding ทั้งหมด

Untitled Document

--- e-bidding ซื้อ

Untitled Document

--- e-bidding จ้าง

Untitled Document

--- e-bidding เช่า

Untitled Document

--- e-bidding อื่นๆ

Untitled Document

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft