อัตรากำลัง

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 22 มกราคม 2557
เขียนโดย Admin
ฮิต: 4171

  อัตรากำลังบุคลากรโครงการชลประทานเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน

 ข้าราชการ

 ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  รวม
 ผู้อำนวยการ + งานบริหารทั่วไป 6 11 24 
 ฝ่ายวิศวกรรม 2 6 10
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน 2 2  8
 ฝ่ายช่างกล 6 10
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 3
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 - 2
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 4 5
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 2 4
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 2 5
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 1 3
 งานรักษาบริเวณ
-
 รวมปฏิบัติงานจริง 20  33 32  85

 

                 หมายเหตุ               ลูกจ้างประจำ

                                                - ปฏิบัติงานที่ส่วนจัดสรรน้ำฯ                                             -                  คน

                                                - ยืมมา                                                                     -                  คน

                                             พนักงานราชการ

                                                - ยืมมา                                                                        -                  คน