ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

อัตรากำลัง

รายละเอียด

  อัตรากำลังบุคลากรโครงการชลประทานเชียงใหม่

ฝ่าย/งาน

 ข้าราชการ

 ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ

ลูกจ้างชั่วคราว

(สำนักงาน)

 รวม
 ผู้อำนวยการ  1 - - 3 4
งานบริหารทั่วไป 4 5 14 31 54
 ฝ่ายวิศวกรรม  2  1 5 6 14
 ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน 3 1  2  12 18
 ฝ่ายช่างกล  1  4  4  29 38
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  1   2  1 4 8
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 1 2  -  4  7 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  1  -  2  3 6
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  1  2 1 4 8
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5  1  1  1  5 8
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6  1  2  2  4 9
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7  1   1  10 12 
 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8 1  1  4 7
 รวมทั้งหมด 19 21 34 119 193

 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

                 หมายเหตุ               ลูกจ้างประจำ

                                                - ปฏิบัติงานที่ส่วนจัดสรรน้ำฯ                                             -                  คน

                                                - ยืมมา                                                                     -                  คน

                                             พนักงานราชการ

                                                - ยืมมา                                                                        -                  คน       

 

   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft