ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายละเอียด

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 21 เมษายน  2559
ณ หอประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

 

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน  

 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี 

  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวนำปฏิญาณ /ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี /ร้องเพลงสดุดีมหาราชา             

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค               

  

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯ พบปะประชาชนที่มาร่วมงาน

 

   
© StoneSoft