ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)

รายละเอียด

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

งานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ  ตำบลดอยหล่อ  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ  นายอำเภอดอยหล่อ  กล่าวตอนรับ

 นายสมพล  แสนคำ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดงาน

 

นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงาน 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ลั่นฆ้องเปิดพิธี

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เยี่ยมชมคลินิก

 

การให้บริการของโครงการชลประทานเชียงใหม่

 

 

 การให้บริการของโครงการชลประทานเชียงใหม่

   
© StoneSoft