ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปี 2558

รายละเอียด

โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

 

 นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะฯ

 

นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

 

นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลั่นฆ้องเปิดพิธี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำกล่าวคำปฏิญาณ

 

การให้บริการของโครงการชลประทานเชียงใหม่ 

 

  

การให้บริการของโครงการชลประทานเชียงใหม่

   
© StoneSoft