ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

แผนงานงบประมาณ ปี 2553

รายละเอียด

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างภาคเศรษฐกิจ (พรบ.)

             ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน

                               ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

                               ค่าขุดลอกโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง)

            ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                              กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนแหล่งน้ำ

                              ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน

                              ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน(9 จังหวัดนำร่อง)

                              โครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                              โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

                              โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

                              โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรมและประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร (SP2)

โครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน
กิจกรรมบำรุงรักษาระบบชลประทาน

            ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน

                              ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

                              ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ครั้งที่1;60%)

                              ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ครั้งที่2;40%)

                              ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (เพิ่มเติม)

                              ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด (จ้างเหมา) (ครั้งที่1 ; 60%)

                              ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด (ดำเนินการเอง) (ครั้งที่2 ; 60%)

                              ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ (จ้างเหมา) (ครั้งที่1 ; 60%)

                              ค่าขุดลอกคลองโดยเรือขุด (ดำเนินการเอง)

                              ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่

                              ค่ากำจัดวัชพืช

            ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
                              กิจกรรมที่ 1 : การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

                              งานจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

                              งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

                              งานป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

           แผนงานอื่นๆ

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft