ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

แผนงานงบประมาณ ปี 2552

รายละเอียด

 

แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างภาคเศรษฐกิจ (พรบ.)

             ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน

                                ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน

                                           ค่าซ่อมแซมระบบชลประทาน

                                           ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด

                                           ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ

                                           ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

                                           ค่ากำจัดวัชพืช

             ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

                                           ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

             ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                          

                                 โครงการจัดหาน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

                                 โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่งานขยายผลโครงการหลวง

                                 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

              ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

                                การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน

                                ซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องของเขื่อนและอาคารประกอบ                  

             เพิ่มเติม

                               แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

             หมวดอื่นๆ

                                         

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft