ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ

รายละเอียด
                

 ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านโป่งจ้อ ตำบลสันติสุข

 อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QMA 473238 – 2050472 ระวาง 4746 III

 หรือ E = 98° 44′ 47″, N = 18° 32′ 40″

 หรือ X = 47328 ม. , Y = 2050472 ม.

             

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 8.00

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.58

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +384.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +382.80

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +382.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +371.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 3.60

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 2.60

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.05

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 400.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 8.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 94.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 18.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
    สูง 0.50 ม. กว้าง 10.00 ม. ยาว 300.00 ม.
    ลักษณะแบบ Overflow Weir
2. ประตูระบายปากคลองส่งน้ำสาย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    0.60 ม. พร้อมประตูน้ำ
3. อาคารประกอบอื่นๆ อาคารควบคุมการระบายน้ำ
   (Control House) ขนาดกว้าง 6.60 ม. ยาว 8.70 ม.


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft