นายวีระวิทย์  รงค์ทอง

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

   

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 7  

   

แผนปฏิบัติงาน 5 ปี

รายละเอียด

ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 7 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี โดยมีการพิจารณาร่วมกันกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถทำได้จริง โดยมีแผนงานด้านต่างๆ ดังนี้

แผนปฏิบัติงาน 5 ปี
ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการชลประทานเชียงใหม่

ลำดับ

แผนงาน / กิจกรรม

แผนดำเนินงานช่วงระยะเวลา (ปี)

หมายเหตุ

2557

2558

2559

2560

2561

1

แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษา

1,500,000

1,500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

 
 

ระบบชลประทาน

           

2

แผนงานปรับปรุงระบบ

-

38,000,000

28,000,000

18,000,000

-

 
 

ชลประทาน

           

3

แผนงานจัดหาน้ำสนับสนุน

15,000,000

-

10,000,000

-

-

 
 

โครงการหลวง

           

4

แผนพัฒนาและเสริมสร้าง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

 
 

องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

           
 

รวมทั้งสิ้น

15,000,000

38,000,000

38,000,000

18,000,000

-

 

 

 โดยงบประมาณตามแผนงานปี 2557 – 2561 ในแต่ละปีแสดงตามกราฟดังนี้


   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft