นายวีระวิทย์  รงค์ทอง

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

รายละเอียด

ที่ตั้งโครงการ

บริเวณหัวงานของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 เป็นพื้นที่หัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ มีบ้านพักและอาคารที่ทำการ ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราว ได้แบ่งโซนเป็นส่วนอาคารที่ทำการและห้องประชุม ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีส่วนสำหรับ ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อวางแผนการใช้น้ำและด้านอื่นๆ การปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯและผู้ช่วยฯ จะประจำที่ ที่ทำการ โครงการเนื่องจากความสะดวกในการประสานงาน การจัดการด้านเอกสาร รวมทั้งการประชุมโครงการฯโดยจะมีการเข้าไปที่หัวงานอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อเป็นทุกวัน ยกเว้นมี ภารกิจอื่นที่ต้องออกพื้นที่เพื่อประสานกับหน่วยงานราชการอื่น หรือมีการประชุมทั้ง เช้า – บ่าย ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องขออยู่ตลอด 24ชั่วโมง โดยระยะจากโครงการชลประทานเชียงใหม่ ถึงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร

            

huaipongcho2             

 

 

วิสัยทัศน์

ร่วมกันพัฒนา แก้ไขปัญหา นำพาสู่ความสำเร็จ....
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft