ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำสันหนอง

รายละเอียด
            

ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านป่าเท้อ ตำบลช่างเคิ่ง

 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QMA 437146 – 2049942 ระวาง 4645 I

 หรือ E = 98° 24′ 15″, N = 18° 32′ 20″

 หรือ X = 437146 ม. , Y = 2049942 ม.

             

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

  32.00

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.165

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +514.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +512.20

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +510.70

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +502.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 1.95

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 1.45

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.35

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 600.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 7.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 120.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 18.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
   ยาว 185.00 ม. กว้าง 21.50 ม. สูง 1.80 ม.
2. อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน
3. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    0.30 ม. ยาว 78.60 ม.
4. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
    0.50 ม. ยาว 78.60 ม.


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำสันหนอง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft