ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

รายละเอียด

 

                 

ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านห้วยเนียม ตำบลดอนเปา

 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QMA 476049 – 2060534 ระวาง 4746 II

 หรือ E = 98° 46′ 22″, N = 18° 38′ 8″

 หรือ X = 476049 ม. , Y = 2060534 ม.

                

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 2.50

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.67

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +371.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +369.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +369.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +356.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 4.80

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 4.30

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.10

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 540

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 8.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 12.050

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 21.00 

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

 
  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
    ยาว 22.00 ม. สูง 1.20 ม.
2. อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินแบบฝายสันมน ยาว
    159.00 ม. ระบายน้ำได้สูงสุด 120 ลบ.ม./วินาที
3. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 ม.
    ยาว 112.00 ม.
4. อาคารประกอบอื่นๆ ทำนบปิดช่องเขาต่ำฝั่งขวาสูง 6.00 ม.
    ยาว 1.50 ม., ทำนบปิดช่องเขาต่ำฝั่งซ้ายสูง 4.00 ม. ยาว
    600 ม., อาคารควบคุมการระบายน้ำ ขนาด 4.50 x 5.40 ม.       


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft