ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้

รายละเอียด
               

ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านแม่ตะไคร้ ตำบลทาเหนือ

 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QNA 532922 – 2071030 ระวาง 4846 II

 หรือ E = 99° 18′ 44″, N = 18° 43′ 49″

 หรือ X = 532922 ม. , Y = 2071030 ม.

              

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 19.20

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.10

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +578.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +576.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +575.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +562.30

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 0.90

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 0.85

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.85

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 200.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 7.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 128.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 22.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
    กว้าง 12.0 ม. ยาว 114.0 ม. สะพานสำหรับคนเดินข้าม
    กว้าง 2.0 ม. พร้อมสะพานรถยนต์ข้าม
2. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มห่อ
    (STEEL LINER) เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 75.0 ม.
3. อาคารควบคุมระบายน้ำ(CONTROL HOUSE)
    ขนาด 4.00 x 6.10 ม. จำนวน 1 แห่ง 


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านแม่ตะไคร้ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft