ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน

รายละเอียด
                      

 ที่ตั้ง

 โครงการ

 เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านหนองหอย ตำบลออนเหนือ

 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QMV 523848 – 2082450 ระวาง 4846 I

 หรือ E = 99° 13′ 34″, N = 18° 50′ 1″

 หรือ X = 523848 ม. , Y = 2082450 ม.

               
 

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 42.00

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.67

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +436.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +434.40

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +433.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +425.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 5.32

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 4.53

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.80

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 880.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 8.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 115.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 23.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:2.5

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
    ยาว 30.00 ม. พร้อมรางเท (Chute) ยาว 74.5 ม.
    ระบายน้ำได้สูงสุด 200 ลบ.ม./วินาที
2. อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินแบบฝายสันมน ยาว 159.00 ม.
    ระบายน้ำได้สูงสุด 120 ลบ.ม./วินาที
3. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา ตะแกรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด
    0.80 x 0.80 ม. ยาว 43.0 ม. ระบายน้ำได้       
    0.30 ลบ.ม./วินาที  
4.  อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
     ยาว 126.5 ม. พร้อมประตูบังคับน้ำ 2 ตัว 


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft