ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง

รายละเอียด
              

ที่ตั้ง

 โครงการ

 เลขที่ 186/4 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านพระนอน ตำบลดอนแก้ว

 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QMA 493998 - 2080912 ระวาง 4746 I

 หรือ E = 98° 56′ 34″, N = 18° 49′ 11″

 หรือ X = 493998 ม. , Y = 2080912 ม.

          

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

  4.10

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.20

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +382.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +380.80

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +380.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +370.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 1.40

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 1.10

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 0.10

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 554.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 8.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 107.00

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 18.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 1:3.0

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 1:2.5

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
    ยาว 124.44 ม. กว้าง 5.00 ม.
2. อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 ม.
    ยาว 80.0 ม. พร้อมประตูบังคับน้ำ 2 ตัว
3. อาคารประกอบอื่นๆ ทำนบดินปิดช่องเขาต่ำสูง 3.00 ม.
    ยาว 100.00 ม      
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft