ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

แผนงานงบประมาณ ปี 2556

รายละเอียด

แผนงานงบโครงการชลประทานเชียงใหม่ ปี2556

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างบูรณาการ

ผลผลิตที่ 1   การจัดการน้ำชลประทาน

 • ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
 • ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่
 • ค่ากำจัดวัชพืช
 • ค่ากำจัดวัชพืชโดยเรือขุด

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี 2554
ผลผลิตที่ 2   การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน

 • ค่าก่อสร้างสถานีัสูน้ำด้วยไฟฟ้้า

ผลผลิตที่ 3  การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 • ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ซ่อมแซมโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
 • โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
 • โครงการพระราชดำริ (กปร.)
 • งานป้ิองกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft