ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

แผนงานงบประมาณ ปี 2555

รายละเอียด

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชลประทานอย่างบูรณาการ

ผลผลิตที่ 1    การจัดการน้ำชลประทาน

  • ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน
  • ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน

แผนงาน/โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปี 2554

ผลผลิตที่ 2    การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน

  • ค่าจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
  • ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
  • โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
  • โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
   
© StoneSoft