ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

แผนงานงบประมาณ ปี 2554

รายละเอียด

คำขอตั้งงบประมาณ / 1 แผ่น 1 โครงการ ปี2554

แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

ผลผลิตที่ 1    การจัดการน้ำชลประทาน

  • ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ

ผลผลิตที่ 2    การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน

  • ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ
  • ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ผลผลิตที่ 3    การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
  • โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
  • โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงน้อย

ผลผลิตที่ 4    งานป้องกันและบรรเทาภัยจาก น้ำ

 

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 7 เมษายน 2564

 

   
© StoneSoft