แผนงาน MTEF 2553-2559

รายละเอียด
สร้างเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557
เขียนโดย ฝ่ายวิศวกรรม
ฮิต: 2030

ปีงบประมาณ 2553-2559
แผนงาน     : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

 ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน                                                                                              

 pdf-32    

 

 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพิ้นที่ชลประทาน

 

 pdf-32

 

 ผลผลืตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

 

pdf-32