ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

แผนงาน MTEF 2553-2559

รายละเอียด

ปีงบประมาณ 2553-2559
แผนงาน     : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

 ผลผลิตที่ 1 : จัดการน้ำชลประทาน                                                                                              

 pdf-32    

 

 ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพิ้นที่ชลประทาน

 

 pdf-32

 

 ผลผลืตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

 

pdf-32
   
© StoneSoft