ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

คลังความรู้

รายละเอียด

ผังกระบวนการบริหารจัดการน้ำ

ภาพรวมกระบวนงานพัฒนาแหล่งน้ำ

ทางเดินหลักประกัน

เส้นทางและเวลาการดำเนินงานของงานพัสดุ

แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงาน ของงานการเงินและบัญชี โครงการชลประทานเชียงใหม่

   
© StoneSoft