ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้  

   

คลังความรู้

รายละเอียด

ผังกระบวนการบริหารจัดการน้ำ

ภาพรวมกระบวนงานพัฒนาแหล่งน้ำ

ทางเดินหลักประกัน

เส้นทางและเวลาการดำเนินงานของงานพัสดุ

แผนภูมิทางเดินเอกสารและการปฏิบัติงาน ของงานการเงินและบัญชี โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

Share website  

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 25 พฤศจิกาย 2563

 

   
© StoneSoft