ผู้บริหาร  

Head1 

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

ศูนย์จัดการความรู้(KM)  

   

อ่างเก็บน้ำห้วยฮัก

รายละเอียด
            

 ที่ตั้ง

 โครงการ

 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

 ตำบลหนองแหน่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 พิกัด

 47QNA 509600 - 2092300 ระวาง 4846 IV

 หรือ E = 99° 5′ 28″, N = 18° 55′ 22″

 หรือ X = 509600 ม. , Y = 2092300 ม.

             

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่รับน้ำฝนที่หัวงาน

 

ตร.กม.

พื้นที่อ่างเก็บน้ำ

 0.67

 คร.กม.

ระดับสันเขื่อน

 +374.50

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำสูงสุด

 +373.10

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำเก็บกัก

 +372.00

 ม.(รทก.)

ระดับน้ำต่ำสุด

 +363.00

 ม.(รทก.)

ปริมาณน้ำที่ระดับสูงสุด

 

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกัก

 0.60

 ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำที่ระดับต่ำสุด

 

 ล้าน ลบ.ม.

ความยาวตามแนวสันเขื่อน

 185.00

 ม.

ความกว้างสันเขื่อน

 9.00

 ม.

ความกว้างฐานเขื่อน

 

 ม.

ความสูงตัวเขื่อน

 15.00

 ม.

ลาดด้านหน้าเขื่อน

 

 ม.

ลาดด้านท้ายเขื่อน

 

 ม.

  อาคารประกอบ
1. อาคารระบายน้ำล้นแบบฝายสันมน (Ogee Crest)
2. อาคารท่อส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว
    70.0 ม. และท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
    ยาว 20.00 ม. อาคารควบคุมการระบายน้ำ 1 แห่ง
3. อาคารประกอบอื่นๆ ทำนบดินปิดช่องเขาต่ำสูง 3.00 ม.
    ยาว 100.00 ม.


ดู โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฮัก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

   
© StoneSoft