ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสกลฤทธิ์ ดวงดารา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมSWOCโครงการชลประทานเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการควบคุม กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft