ผู้บริหาร  

Head

นายจรินทร์  คงศรีเจริญ

ผู้อำนวยการ

โครงการชลประทานเชียงใหม่

   

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ และ ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า  

คู่มือการบริหารจัดการน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่

ข้อมูลแหล่งน้ำ ชป สนับสนุนไฟป่า 28 เมษายน 2564

 

   

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมผลการพิจารณานวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1

รายละเอียด
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมผลการพิจารณานวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1
วันที่ 27 เม.ย. 64 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมประชุมผลการพิจารณานวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นตอนที่ 1 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
การประชุมครั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ได้จัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลประทาน ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (RID Innnovation Award 2021) เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนา ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากรกรมชลประทานทุกระดับ โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะทำงานบริหารนวัตกรรม กรมชลประทาน ได้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือก ดำเนินการใหมีการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จึงได้จัดประชุมขึ้นในครั้งนี้
 
 
 
 
 
 
 
   

One Map แผนสูบน้ำป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม ปี 2564  

 

 

   

Share website  

   
© StoneSoft